“Kiếm $ dài hạn từ dòng tiền và thu nhập thụ động.”.